HEM (STIFTELSEN)
  STYRELSE
  PM/ANSÖKAN
  BAKGRUND
Skicka denna
sida vidare

Postadress:
Stiftelsen Vidfelts fond
c/o Skogssällskapet
Box 11374
404 28 Göteborg

Telefon:
0771-22 00 44

E-post:
info@vidfelt. skogssallskapet.se

Hemsida:
vidfelt.skogssallskapet.se

PM/Ansökan

Anvisningar för sökande av forskningsbidrag

Enligt stadgarna för fonden ska avkastningen användas för främjande av biologisk forskning, varvid företräde ska ges åt följande forskningsområden:

a) forskning inom Store Mosse-området (Värnamo)
b) botanisk eller zoologisk myrforskning
c) skoglig mykologi (inklusive lichenologi)

Ansökningar om anslag till högkvalitativa projekt inom angränsande områden kommer att behandlas.

Medel till apparatur eller utrustning kan ges om omedelbar finansiering kan ske genom att fonden har ekonomisk möjlighet att själv eller på lika villkor med annan finansiär stödja.
Kongressdeltagande kan stödjas om relevanta områden behandlas. Krav ställs på aktivt deltagande såsom medverkan genom föredrag eller poster, uppdrag som sessionsordförande, diskussionsledare eller dyl.
Utländsk forskare kan erhålla anslag under förutsättning att denne medverkar i ett svenskt projekt eller är knuten till en svensk universitets-/högskoleinstitution.

Stiftelsen utlyser i år 800 tkr för forskningsändamål enligt stiftelsens stadgar. Ansökningar ska vara stiftelsen tillhanda senast den 16 november 2018 enligt anvisningar länk här till höger.


Nedan presenteras exempel på projekt som fonden valt att stödja:

2016
 • DNA-kartering av svampar

 • Artdiversitet och systematik...

 • Strangling trees to solve...

 • Phosporus limitation of carbon...

 • Bombmurklans populationsgenetik...

 • Conservation genetics of...
2014
 • Ecology and concervation genetics of red-listed wood-decay fungus Hapalopus cruces

 • Lokalisering av optimala habitat för lavar i norra Sveriges barrskogar

 • Graden av motståndskraft mot rottickan Heterobansidion spp. i gran
2012
 • Konkurrens mellan vedsvampar - hur påverkar antagonistiska metaboliter nedbrytningen av svamp.

 • Taggsvamparnas ekologi och systematik.

 • Lavar i Pinus Silvestris-lågor i Sverige.

 • Hur vet vi om restaureringen av Store Mosse är framgångsrik?

 • Aktivering av granars försvar med svampmetaboliter.
2010
 • Livsstrategi hos svampar som stöder fjällbjörken att etablera sig i alpina växtekosystem.

 • Jord - en bok om grunden för vår tillvaro.

 • Dendroklimatisk analys av tallved från svenska torvmossar - högupplösande holocen paleohydrologi.

 • Finrotsdynamik i ekologiska gradienter i Sverige.

 • Fungal cultures of the University of Gothenburg (FCUG), 1980-2010.

 • CARPE DIEM Vad kan kol, kisel och diatoméer i torv berätta om miljö- och klimatförändringar.

 • Inventering av i Sverige förekommande arter av myxomyceter jämte taxonomiska utredningar och studium av olika arters anpassningar till specifika ekologiska nischer.
2008
 • Etablering av vedlevande svamppopulationer i brandpåverkad tallskog.

 • Systematik hos svenska arter av lavsläktet Bacidia.

 • Polyandri hos Littorina saxatilis, ohämmad parning för att maximera det genetiska urvalet.

 • Kolonisationsmönster i samband med restaureringsåtgärder av kalkkärr.

 • Aktivering av det egna försvaret hos gran och tall genom förbehandling av frön och småplantor.<< tillbaka
Länk:
Utlysning