Avslutat projekt

Kommunernas roll i och ansvar för skogspolitikens formulering, utformning och genomförande

Syftet med projektet att öka kunskapen om formella och informella hinder och möjligheter för kommuners arbete med skogens sociala värden, samt för ett mer aktivt deltagande i skogspolitiken generellt sett.

Projektbild

Svensk skogspolitik vilar på tre huvudsakliga mål: virkesproduktion, miljö- och sociala värden. Under de senaste tjugo åren har informativa styrmedel dominerat och de skogliga aktörerna förväntas ta ett stort egenansvar, utöver det lagen kräver. Huvudfokus i den här formen av politisk styrning, både inom praktik och forskning, har legat på enskilda skogs­ägare och deras beteende. Det är dock inte bara skogsägare som har ett ansvar för den skogspolitiska måluppfyllelsen. När det gäller reservatsbildningar och tillvaratagande av skogens sociala värden har kommunerna en viktig roll då rekreationsvärden och friluftsliv främst är ett lokalt intresse. Kommunerna har här olika verktyg till sitt förfogande, bl.a. den kommunala fysiska planeringen i form av översiktsplaner och detaljplaner, samt att genom miljöbalken skapa kommunala naturreservat. Kommuner kan också agera som markägare och därigenom anpassa sin skogsskötsel utifrån olika värden.

Trots att kommuner har en viktig roll i skogspolitiken, särskilt när det gäller naturvärden och sociala värden, finns de sällan representerade i skogspolitiska processer på nationell nivå. Även inom skogspolicyforskningen är deras roll lite belyst. Miljörörelsen vittnar samtidigt om en stor variation bland landets kommuner. En del tillgodoser allmänhetens behov av rekreationsmarker och med att lindra konflikter mellan skogsbruk och friluftsliv, andra gör ingenting. Med utgångs­punkt i kommunernas arbete med sociala värden och den kunskapslucka som finns på området är det övergripande syftet med vårt projekt att undersöka kommuners aktörskap när det gäller uppfyllelsen av de skogspolitiska målen. För att kunna uppnå de skogspolitiska målen om ett långsiktigt hållbart skogsbruk som beaktar skogens olika värden är det viktigt att förstå vilka hinder och möjligheter som finns när det gäller att nå ett mer aktivt handlande hos olika aktörer. Denna kunskap kan även ligga till grund för utformning av beslutsprocesser och styrmedel.

Ämne: Upplevelsevärden
Startår: 2016

Sara Holmgren

Forskare
  • Organisation Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala
  • Telefon 018-67 38 04
  • Epostadress sara.holmgren@slu.se

Vi bidrar till utveckling

Skogssällskapet är en av Sveriges största privata finansiärer av forskning och kunskapsutveckling om skog och naturvård.

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.