Avslutat projekt

Interpretation och naturvägledning för skogssektorn – skogens besökare i centrum

Projektet ska bidra till ett utvecklat förhållningssätt till kommunikation om skog i det brukade landskapet. Utifrån teorin om interpretation ökar förutsättning­arna för skogssektorn att bidra till ökat engagemang hos allmänheten kring brukande av skog och dess roll i samhället.

Projektbild

Det ligger i samhällets och skogsnäringens intresse att fler människor kommer ut i skogen. I förslaget till nationellt skogs­program föreslås åtgärder som kan locka fler till skogen och öka engage­manget för skogsfrågor. Mycket talar också för ökade förväntningar från samhället på inflytande över besluts­processer som berör areella näringar. Århus­konven­tionen och Europeiska landskaps­konven­tionen stärker allmän­hetens och lokal­samhällets delaktighet i frågor som rör miljö- och landskaps­frågor.

Detta projekt bygger därför på antagandet att det finns behov att utveckla kommu­nika­tionen mellan skogs­sektorn och allmän­heten. Projektidén är att tillsammans med skogs­sektorn utforska hur interpretation – en internationell term som ligger nära naturväg­ledning – kan användas för att öka intresset för det brukade skogs­landskapet. Inter­­pretation handlar om att stimulera lärande genom att inspirera och utmana till reflektion och engagemang snarare än traditionell fakta­över­föring. Att uppmuntra dialog, erfaren­hets­­utbyte och med­­veten­­het är viktiga delar av modern interpretation.

Centrum för naturvägledning på SLU arbetar med uppdraget att tydlig­göra hur natur­väg­ledning kan bidra till engagemang hos allmän­heten för miljö- och naturvård. Samma arbetssätt kan till­ämpas också kring det brukade landskapet.

Projektet består av:

  • en omvärldsanalys, där goda exempel på interpretation i skogslandskapet lyfts fram,
  • ett expertseminarium, där CNV:s kunskap och erfarenhet av interpretation möter skogssektorns kunskap om kommunika­tion mellan skogssektorn och allmänheten,
  • tre tvådagarsutbildningar där tjänstemän och intresserade markägare får introduktion och praktisk övning i att använda interpretation som verktyg för kommunikation i det brukade skogslandskapet,
  • produktion av en rapport om interpretation som metod i kommunikation om den brukade skogen.

Ämne: Upplevelsevärden
Startår: 2018

Anders Arnell

Projektledare vid Institutionen för stad och land, Centrum för naturvägledning (CNV)

Naturvägledning, utvärdering, skogsfrågor

  • Organisation Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala
  • Telefon 018-672445
  • Epostadress anders.arnell@slu.se

Vi bidrar till utveckling

Skogssällskapet är en av Sveriges största privata finansiärer av forskning och kunskapsutveckling om skog och naturvård.

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.