Avslutat projekt

Skogars förmåga att reducera stress – betydelsen av skogstyp, fågelsång, lukt och biologisk mångfald

Det övergripande målet med studien är att bidra till ökad folkhälsa och hållbara städer genom ökad kunskap om hur skogar kan bidra till att minska stress. Vi vill möjliggöra minskning av stress hos stads­människor genom att optimera skötseln av tätortära skogar.

Projektansvarig Marcus Hedblom i en japansk skog. Foto Gunnar Cerwén

Foto: Gunnar Cerwén

I städer drabbas folk i allt högre uträckning av stress. Grönytor har visat sig vara viktiga för hälsan, men de reduceras genom städernas för­tätning. Grönytor ökar rörelse, frisk luft, generellt välmående och minskar stress. Dock är det väldigt få studier som specificerat hur grön­ytor skall se ut och skötas för att minska stressen. Skogar har visat sig ha betyd­else för minsk­ning av stress men kunskap saknas om vilka typer av skogar som minskar stress. Kan det vara så att en löv­skog minskar stress mer än en barr­skog? Eller är det personens upp­växt­miljö, kön eller ålder som avgör detta?

I Japan har man sedan flera år formaliserat vistelser i skogar och kallar dem för skogs­bad eller shirin-yoku. Skogarna är skötta speciellt för att minska stress. De flesta studier som är kopplade till grönt och hälsa är så kallade själv­upp­skatt­ningar och studier som mäter fysio­logiska responser är få. Dessutom, trots att vi upplever miljöer med alla våra sinnen dominerar visuella studier. I denna studie kommer respon­denter få upp­leva multi­senso­riska miljöer i ett unikt labb på Karolinska institutet. Det innebär att de får se 360 graders skogs­miljöer i Virtual reality (syn), höra fågel­sånger (hörsel) och olika lukter samtidigt som deras hud­konduk­tans och hjärt­frekvens mäts. De kommer också få svara på själv­upp­skatt­ningar. Teamet som kommer genomföra studien består av miljö­psykologer, neuro­psykologer, akustiker och ekologer. Syftet är att se vilka typer av svenska skogs­miljöer som är mest effektiva för att minska stress. Vi kommer testa löv­skogar, barr­skogar, produk­tions­skogar och deras respek­tive fågel­ljud­samman­sättning och lukt. Även jäm­förelser mellan svenska och japanska rekreations­skogar kommer genomföras.

Det övergripande målet och syftet är att öka kunskaperna för avnämare som vill sköta eller skapa skogar för maximal stress­redu­cering. Detta anser vi vara mest aktuellt för de tät­orts­nära skogarna eftersom flest svenskar bor där och dessa skogar kan skötas utan krav på produk­tion.

Ämne: Upplevelsevärden
Startår: 2018

Marcus Hedblom

Forskare

Forskar inom urban landskapsekologi, hur människor uppfattar biologisk mångfald, och övervakning.

Vi bidrar till utveckling

Skogssällskapet är en av Sveriges största privata finansiärer av forskning och kunskapsutveckling om skog och naturvård.

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.