Vi har gjort Sveriges skogar och skogsägare rikare sedan 1912. Våra erfarna rådgivare hjälper dig – oavsett om du vill maximera intäkter, jakt eller naturvärden.

100-tals miljarder byter ägare

Svenskt skogsbruk står inför ett omfattande generationsskifte. Mer än en tredjedel av landets alla skogsägare har nått pensionsålder och utvecklingen pekar mot ett allt större utbud av skogsfastigheter.

När det gäller övergripande statistik och samhällsekonomisk information om det gigantiska ägarskiftet som nu sker i skogsbruket är det klent både med kunskapen och hjälpen. Det borde vara intressant för forskare och statistiker. Sannolikt kommer skog för långt över 100 miljarder kronor att byta ägare under de närmaste fem åren.

Vi har sökt svar på en rad frågor – bland annat hur försäljningsvärdena har varierat över tid och hur stort antal sålda fastigheter som är rena generationsskiften alternativt säljs utanför familjen. Vi har även försökt reda ut geografiska variationer och storleken på skogsfastigheterna som byter ägare.

Det har inte varit lätt. Det har inte gått. Forskare, tjänstemän, politiker, alla har de EN aning. Men ingen vet. Den politiskt sakkunniga på Landsbygdsdepartementet bollar vidare till Skogsstyrelsen. Där tycker man frågorna är intressanta men har inga svar utan hänvisar till Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU.

Tidskrävande

– Mig veterligen finns ingen sammanställning av data avseende de frågor du ställer, säger Gun Lidestav på institutionen för skoglig resursanalys vid SLU. Hon om någon borde veta eftersom hon just nu analyserar de cirka 30 000 överlåtelserna som skett under perioden 2005–2007.

– Men i många fall saknas uppgifter om försäljningsvärden och några slutsatser om trender går inte att dra utifrån denna korta tidsperiod.

– Så tyvärr!

Den ihärdige kan via Skatteverket hitta varje enskild överlåtelse med tidpunkt och köpeskilling. Där framgår även om fastigheten sålts inom släkten (gallringskod S). Att sammanställa sådana uppgifter blir dock tidskrävande och har hittills aldrig gjorts, förklarar en tjänsteman på Statistiska Centralbyrån.

Fakta i målet

Några fakta i saken finns dock: Enligt Skogsbarometern, som är en årlig Sifoundersökning på uppdrag av Swedbank och LRF Konsult, har 15 procent av dem som äger skog i dag köpt fastigheten på öppna marknaden. 17 procent av skogsägarna planerar att överlåta sitt ägande inom de kommande fem åren och av dessa anger 25 procent att det kommer att ske på den öppna marknaden. Det innebär att allt fler generationsskiften slutar med att skogsfastigheten lämnar familjen.

Trenden är samtidigt ett allt större prisspann mellan olika skogsfastigheter, och att fastigheterna blir större och koncentreras till allt färre ägare. Prisutvecklingen på skogsfastigheter har varit positiv över i stort sett hela det senaste decenniet. Enbart under första halvåret 2010 steg priserna med sju procent.

Just nu stiger priserna på fastigheter i södra Sverige medan de är oförändrade från Dalarna och norrut. Detta samtidigt som virkespriserna pressas. Det visar Skogssällskapets Skogsindex.

Enligt LRF Konsult har den genomsnittliga prisökningen på skogsfastigheter i hela landet första halvåret 2011 varit tre procent och snittpriset låg på 415 kronor per skogskubikmeter. I söder var prisökningen sex procent (552 kr/skogskubikmeter), men priset i norr drog ned snittet.

TEXT: Lotta Sellberg

Våra tjänster

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.