Vi har gjort Sveriges skogar och skogsägare rikare sedan 1912. Våra erfarna rådgivare hjälper dig – oavsett om du vill maximera intäkter, jakt eller naturvärden.

Skogsskötsel

#Skogsskötsel

I begreppet skogsskötsel innefattas alla skogliga åtgärder som utförs i ett skogsbestånd: mark­beredning, föryngring (genom plantering eller naturlig föryngring), röjning, eventuell stamkvistning och gallring.

Syftet med en aktiv skogsskötsel är att påverka skogens utveckling så att skogsägaren når sina mål med skogen. I skogen finns alltid en konkurrens om ljus och kväve, och det påverkar i hög grad hur varje träd växer. Stormar och risker för olika skogsskador – som viltbete eller insekts- och svampangrepp – är andra viktiga faktorer att ta hänsyn till i skötseln. Eftersom målen för en skogsägare kan variera mycket gör också skogsskötseln det.

Om skogsägarens mål är att få så hög ekonomisk avkastning som möjligt så leder det till en viss typ av skogsskötsel som kan skilja sig markant från den skötsel som utförs i en skog där rekreations­värden eller biologisk mångfald är det viktigaste. Om målen handlar om högkvalitativt virke så blir skogsskötseln en annan än om största möjliga volymproduktion är det viktigaste, osv.

Det finns en mängd olika metoder inom skogsskötselområdet, där hyggesfria metoder har börjat diskuteras allt mer på senare år. I ett hyggesfritt bestånd, där det inte sker någon slutavverkning, blir skogsskötseln en konstant process för att forma skogen. I trakthyggesbruket, som är den dominerande metoden i Sverige i dag, avslutas en cykel av skogsskötsel i och med slutavverkningen, och en ny cykel startar när marken bereds för den nya trädgenerationen.

Ibland används begreppet skogsvård överlappande med skogsskötsel, här har vi valt att enbart använda begreppet skogsskötsel.

Artiklar & reportage

 1.  Jakt i hägn - med rätt förutsättningar ett lönsamt alternativ

  Skogsägare med en helhetssyn på hägnjakt kan räkna med klirr i kassan om förutsättningarna är de rätta. EU-bidrag och olika kringaktiviteter, som middagsarrangemang, är tänkbara inkomstkällor utöver jakt- och köttintäkterna.

 2. Maxa med contortavägg

  450 kubikmeter per hektar. Efter 40 år. På en vanlig tallmark i Norrland! Välkommen till ”Väggen”.

 3. Höj fastighetens värde med contorta

  Erik Svensson är skogsförvaltare på Skogssällskapet i Jämtland. Han har goda erfarenheter av den amerikanska tallen, är imponerad av dess höga tillväxt och tvekar inte att rekommendera trädet till sina kunder.

 4. Röj i djungeln

  Har du bestånd som längtar efter röjsågen? Bestånd där ”djungeltuppen” järpen trivs, men där framtidsträden trängs och tappar mer kvalitet och tillväxt för varje år? Du är inte ensam – den svenska röjningsdjungeln breder ut sig. Skogsvärden åkte på safari

 5. Genombrott med inversplog

  Skogssällskapet satsar 700 000 kronor på att utveckla en inversplog. Att metoden skapar en perfekt miljö för plantan har man vetat i minst 20 år. Men först nu finns tekniken.

 6. Visst går det att odla tall!

  Larmet går över landet. Älgstammen är för hög. Skogsskadorna är för stora. Plötsligt är hela näringen på fötter. Tallen är hotad! Är det ens möjligt att odla tall numera? – Jo, säger Christian Landberg på Skogssällskapet. Men du kan inte odla den som

 7. Författaren Thomas Tidholm ryter till: "Skogsbruket har förlorat all rimlighet"

  Skogsbruket är ingen snäll, samhällsnyttig välståndsmotor, enligt författaren Thomas Tidholm. – Nej tvärtom, säger han. Skogsbruket är sinnebilden för den aningslösa girigheten!

 8. Prisad viltsamverkan på Engaholm

  För tre år sedan låg Alvesta grisigt till. Åker och vall vändes upp och ned. Trädgårdarna jordfrästes. Lokaltidningen hade till och med en särskild vildsvinsreporter. Rötmånadshistorier om attackgrisar spreds över bygden.

 9. Unikt viltparadis i Mälaren

  Läkaren Stefan Nydahl är passionerat intresserad av jakt. Det är därför han 2009 köpte Älgön, en ö på 146 ha i sydvästra Mälaren. Men det var först när han träffade viltförvaltaren Carl Pfeiff, som han förstod vilken oslipad diamant han förvärvat.

 10. Skötsel kan minska snytbaggeskadorna

  Skogsföretagen som är anslutna till miljöcertifieringen FSC, Forest Stewardship Council, har enats om att stegvis minska andelen plantor som behandlas med kemiska skyddsmedel.