Sök anslag

Anslag kan ges till enskild person eller i undantagsfall till institution eller organisation. Stiftelsens anslag är engångsanslag som får disponeras under två år. För 2019 utlyser stiftelsen 800 tkr för forskningsändamål enligt stiftelsens stadgar. Ansökningsperioden för 2019 är avslutad. Sökande informeras om styrelsens beslut under december månad.

Enligt stadgarna för fonden ska avkastningen användas för främjande av biologisk forskning, varvid företräde ska ges åt följande forskningsområden:

  • forskning inom Store Mosse-området (Värnamo)
  • botanisk eller zoologisk myrforskning
  • skoglig mykologi (inklusive lichenologi)

Ansökningar om anslag till högkvalitativa projekt inom angränsande områden kommer att behandlas.

Medel till apparatur eller utrustning kan ges om omedelbar finansiering kan ske genom att fonden har ekonomisk möjlighet att själv eller på lika villkor med annan finansiär stödja.

Kongressdeltagande kan stödjas om relevanta områden behandlas. Krav ställs på aktivt deltagande såsom medverkan genom föredrag eller poster, uppdrag som sessions­ordförande, diskussionsledare eller dyl.

Utländsk forskare kan erhålla anslag under förutsättning att denne medverkar i ett svenskt projekt eller är knuten till en svensk universitets-/högskoleinstitution.