Gå till innehåll

Naturupplevelser – för skogens alla värden

Skogen är mer än ett virkesförråd. Den är en plats för rekreation, avkoppling, lärande, friluftsliv och jakt. Skogen är också viktig ur naturvårdsperspektiv, för att bevara biologisk mångfald och viktiga nyckelbiotoper.

På Skogssällskapet vill vi att skogens många olika värden ska tas tillvara. Förvaltning av skog, både privatägd och offentlig, ställer höga krav på helhetssyn och hänsyn. Markens skötsel och ekonomiska värden ska vägas samman med naturvärden och sociala värden – så att brukandet blir hållbart ekonomiskt, ekologiskt och för människorna som vistas i skogen. Det är en uppgift som kräver bred kompetens, engagemang och – inte minst – erfarenhet. Vi har experter på området.

Skogssällskapet har en lång tradition av att förvalta tätortsnära naturområden, såväl privatägda som offentligt ägda. Vi hjälper till med beslutsunderlag för hur er skog ska utvecklas och hur ni ska nå dit. Och när målen är fastställda ser vi till att allt nödvändigt arbete blir utfört.

Naturvårdsinsatser

Du som vill förstärka eller bevara värdefulla miljöer på din fastighet kan behöva hjälp med en särskild naturvårdsåtgärd. Vi har special­ist­er på området. Vi hjälper dig att ta ett helhetsgrepp, så att resultatet blir det du vill.

Viltförvaltning

Jakten är för många skogsägare ett viktigt mervärde. Samtidigt kan höga viltstammar påverka skogsbruk och jordbruk negativt. Vi hjälper dig att hitta balansen mellan vilt, virke och andra värden i skog och mark.

Rekreation och friluftsliv – en självklar del i vår förvaltning

En rekreationsanpassning av skogsbruket kan ge flera positiva effekter. För dig som är privat markägare kan det leda till nya möjligheter och samarbeten. Det kan handla om naturturism eller lokala samarbeten, där mer än virket kan ge mervärde och intäkter.

För offentliga markägare är rekreation och friluftsliv viktiga områden ur flera perspektiv. Den kommun som anpassar skogen efter invånarnas behov kan få mångfaldigt tillbaka – genom ökad inflyttning och ökade skatteintäkter. Att arbeta med rekreation och friluftsliv är dessutom en viktig insats för folkhälsan.

Undviker konflikter

I tätortsnära skogsskötsel är uppdaterad och välriktad information en nyckelfråga. Genom konsekvent och uppdaterad kommunikation mellan olika intressegrupper undviks konflikter och problem. Och genom samarbete med Skogssällskapet får ni även en partner som är fri från intressekonflikter. Vi står helt fria från virkesindustrin och kan därför fokusera uteslutande på det som är bäst för er.

Förvaltningsfördelar

  • Skogsskötsel där alla värden vägs in
  • Ökar bruksvärdet
  • Minskar risken för intressekonflikter

Dela

Sebastian Backlund. Foto: Ulrika Lagerlöf

"Skogens ekonomiska värden är viktiga, särskilt med framtidens klimatutmaningar i åtanke. Men de ekologiska och sociala värdena är lika viktiga. Skogen ska vara en plats där man vill och kan vara – och leka, motionera eller bara vila. Jag tänker alltid på det när jag planerar åtgärder i skogen. Jag förvaltar många offentligt ägda skogar, och där är det en självklarhet att alltid jobba med hänsyn till de människor som rör sig i skogen."

Sebastian Backlund, skogsförvaltare i Borås