Sök anslag

Anslag kan ges till enskild person eller i undantagsfall till institution eller organisation. Stiftelsens anslag är engångsanslag som får disponeras under två år.

2023 års utlysning

Under 2023 utlyser stiftelsen 1 miljon kronor för forskningsändamål enligt stiftelsens stadgar. Ansökningsperioden öppnar 1 september och avslutas 16 november. Sökanden informeras om styrelsens beslut under december månad.

Till ansökan i ansökningssystemet biläggas en detaljerad projektbeskrivning i fritt format som inte får överstiga 4000 ord. Nedan är exempel på delar som den bör innehålla:

  • Vetenskaplig bakgrund till projektet med referenser
  • Målsättning samt vetenskapliga frågor eller hypoteser
  • Vilka nya vetenskapliga rön som projektet kommer att bidra till
  • Resultat som du eller din gruppering tidigare har erhållit inom området
  • Teori och metod
  • Hur arbetet ska organiseras samt tidsplan

Denna projektbeskrivning sammanfattas i ansökningssystemets mall.

Läs mer via Skogssällskapets webbplats

Enligt stadgarna för fonden ska avkastningen användas för främjande av biologisk forskning, varvid företräde ska ges åt följande forskningsområden:

  • forskning inom Store Mosse-området (Värnamo)
  • botanisk eller zoologisk myrforskning
  • skoglig mykologi (inklusive lichenologi)

Ansökningar om anslag till högkvalitativa projekt inom angränsande områden kommer att behandlas.

Medel till apparatur eller utrustning kan ges om omedelbar finansiering kan ske genom att fonden har ekonomisk möjlighet att själv eller på lika villkor med annan finansiär stödja.

Kongressdeltagande kan stödjas om relevanta områden behandlas. Krav ställs på aktivt deltagande såsom medverkan genom föredrag eller poster, uppdrag som sessions­ordförande, diskussionsledare eller dyl.

Utländsk forskare kan erhålla anslag under förutsättning att denne medverkar i ett svenskt projekt eller är knuten till en svensk universitets-/högskoleinstitution.