Avslutat projekt

Habitat banking i Sverige – möjligheter och utmaningar med en ny marknad

Samhällets tillväxt tär på naturens kapital. Påverkan på naturen från utsläpp till luft, mark och vatten får stor uppmärksamhet. Dessutom omvandlas naturmark i allt större grad till hårdgjorda ytor. Ekologisk kompensation är ett sätt att stoppa förlusterna av biologisk mångfald och ekosystemtjänster.

Grangren med vattendroppar

Foto: Niclas Moberg

Projektet syftar till att utreda möjligheter och utmaningar för en ny marknad för habitat banking i Sverige. På en sådan marknad kan markägare genomföra restaurerande åtgärder för att stärka biologisk mångfald och ekosystemtjänster i syfte att sälja andelar till exploatörer som behöver kompensera för sin påverkan på naturmiljön. Idag omvandlas 100 000 ha naturmark till bebyggelse, infrastruktur med mera årligen inom EU. Dessutom ställs skarpare krav på kompensation av påverkan på naturmiljö och arter, både i Sverige och i omvärlden. Flera andra länder har idag därför introducerat habitat banking. Genom en systematisk omvärlds- och scenarieanalys avser vi att utreda vilka möjligheter och hinder som finns för att etablera en marknad för habitat banking i Sverige. Beskrivningar av fyra framtidsscenarier kommer att ge en kommunicerbar bild av hur utvecklingen kan bli samt underlätta strategiska beslut inför etableringen av en marknad för habitat banking. Arbetet bedrivs i samarbete med Kairos Future, och kommer att bygga på internationella erfaren­heter och ta tillvara kompetensen hos en svensk expertgrupp inom markanvändning, miljölagstiftning, ekologisk kompensation och exploatering.

Ämne: Ekologi
Startår: 2014

Anders Enetjärn

VD Enetjärn natur AB

MKB, översiktsplanering, ekologisk restaurering och -kompensation.

Vi bidrar till utveckling

Skogssällskapet är en av Sveriges största privata finansiärer av forskning och kunskapsutveckling om skog och naturvård.

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.