Vi har gjort Sveriges skogar och skogsägare rikare sedan 1912. Våra erfarna rådgivare hjälper dig – oavsett om du vill maximera intäkter, jakt eller naturvärden.

Beviljade projekt

Här ser du vilka projekt som har beviljats anslag från Stiftelsen Skogssällskapet de senaste åren, indelat efter året de mottog anslag.

2021/2022

Skriv tabellbeskrivning här

Organisation

Mottagare

Projektnamn

Beviljat belopp

Skogforsk

Mats Berlin

Framtida blandning av gran och björk – bättre riskspridning och ökad produktion?

560 983

SLU

Mari Jönsson

Kan hänsynsytor buffra mikroklimat och extremväder?

1 399 832

Skogforsk

Karin Ågren

Klimateffektiv skogsskötsel

1 275 737

Naturresursinstitutet (Luke) i Finland

Leena Hamberg

Reintroduction of threatened wood-inhabiting fungi on pine, spruce, aspen and willow trees by inoculation and translocation

1 496 975

SLU

Anders Dahlberg

Vilken nytta gör naturhänsyn för marksvampar?

1 371 135

Skogforsk

Erik Willén

Kulturhänsyn med drönare

908 791

Skogforsk

Eva Ring

Markberedning – nya kunskaper från två gamla försök

870 945

Lunds universitet

Patrik Vestin

Towards more sustainable forest management – Climate mitigation potential of Fennoscandian forests under different forest management regimes

1 676 848

Skogforsk

Rasmus Sörensen

Water quality effects of final felling in Finland and Scandinavia – a review.

856 440

Uppsala universitet

Gustaf Granath

Vildsvin och skogsproduktion – bör man som skogsägare vara bekymrad?

1 654 562

Skogforsk

Jon Söderberg

Nya metoder för utbytesprognoser på enskilda träd med fjärranalys

1 496 875

Svenska turistföreningen

Anna Heimersson

Öka kunskapen om allemansrätten i skogen hos svenska skolelever

297 000

Sveriges lantbruksuniversitet

Håkan Tunon

Gnagboken: en introduktionsbok till våra vanligaste trädgnag

173 850

Skogforsk

Mats Ostelius

Vårda och skapa mångfald – en film om naturvårdande skötsel i skogen

508 348

Som en del av 2021 års utlysning ges även anslag till följande:

Skriv tabellbeskrivning här

Föreningen Skogen

Skogen i Skolans regionala verksamhet


Kommunikationsplattformen Skogen i Skolan och SkogsSverige

315 000

2020/2021

Skriv tabellbeskrivning här

Organisation

Mottagare

Projektnamn

Beviljat belopp

Skogforsk

Mateusz Liziniewicz

Mer förädlad björk!

429 772

SLU

Martin Schroeder

Varför upphör utbrott av granbarkborre?

534 999

Skogforsk

Nils Fahlvik

Effektiv anläggning av blandbestånd av gran och björk

1 208 506

University of Eastern Finland

Jari Kouki

Tree cavities as indicators of nature conservation values in forest management

1 826 880

Skogforsk

Eva Ring

Hur skapa funktionella kantzoner vid gallring?

1 353 499

Skogforsk

Liviu Theodor Ene

Tree species mapping using harvester and remote sensing data

809 165

Skogforsk

Petter Öhrn

Granens tillväxtresiliens i relation till försvarsmekanismer efter svår torka -och klimatologiska tröskelvärden avgörande för granens försvar

907 607

Skogforsk

Eliza Hasselquist

BIO-REACT: Biochar reactors to purify forest runoff water in managed peatland forests – efficiency of novel biochar feedstocks

1019 628

Skogforsk

Mattias Larsson

Skötselregimers påverkan på tallskogens naturvärden, habitatfragmentering samt populationer och genflöde hos den nationella åtgärdsarten raggbock Tragosoma depsarium

1 599 178

Skogforsk

Karin Eklöf

Identifiering av områdesfaktorer som ökar risken för MeHg bildning vid våtmarksrestaurering i skogsmark

1612 778

Stockholms universitet

Maria Greger

Kiselupptag från aska i skogsträdplantor -- kan ge positiva effekter på skogsträd vid askåterföring

190 000

SLU

Johan Fransson

Mapping of state and changes with time series of satellite radar data for future forestry planning / Kartläggning av tillstånd och förändringar med tidsserier av satellitradardata för framtidens skogsbruksplanering.

1597 633

SLU

Jörg Brunet

Naturvårdande skötsel i ädellövskog - en bildguide

600 000

Skogforsk

Lars Högbom

Skogens kol informationsprojektet

500 000

Som en del av 2020 års utlysning ges även anslag till följande:

Skriv tabellbeskrivning här

Föreningen Skogen

Skogen i Skolans regionala verksamhet


Kommunikationsplattformen Skogen i Skolan och SkogsSverige

300 000

SLU

Euroforester alumnikonferens

50 000

 

2019/2020

Skriv tabellbeskrivning här

Organisation

Mottagare

Projektnamn

Beviljat belopp

SLU

Emma Holmström

Hur växer blandskogen? Ungskogsutveckling i blandskog med kombinerade mål.

1 226 104

Skogforsk

Ulf Sikström

Kan högläggning ersätta dikesrensning vid plantering av gran på fuktig mark?

1 203 311

Skogforsk

Johan J Möller

Digitaliserad naturvårdsuppföljning

900 000

Lunds universitet

Emma Kritzberg

The role of land-use and land-cover change to browning of surface waters

1 337 550

SLU

Simon Kärvemo

How does forest conservation influence the risk of bark beetle damages?

1 433 806

Skogforsk

Johan Kroon

Lektionssal - Åryd – Tallens genetik och förädling

601 100

Mittuniversitetet

Bengt-Gunnar Jonsson

Effekt av fragmentering i tid och rum på förekomsten av rödlistade vedsvampar i skyddsvärda skogar

1 475 800

Skogforsk

Per Westerfelt

Digital avgränsning av kantzoner mot vatten med hjälp av nya detaljerade laserdata

893 965

Skogforsk

Lars Högbom

Skogens kol

1 097 976

Skogforsk

Jan Weslien

Effekt av 'sök och plock vinter' på granbarkborren och dess fiender under bark

977 800

SLU

Jörgen Sjögren

Långtidseffekter av naturhänsyn efter avverkning

1 103 000

SLU

Håkan Túnon

Bok om ekens biologiska mångfald

190 000

SLU

Annika Nordin

Skogen i ett nytt klimat - en arena för kunskapskommunikation om klimatanpassat hållbart skogsbruk

750 000

Föreningen Skogen


Skogen i Skolans regionala verksamhet


Kommunikationsplattformen Skogen i Skolan och SkogsSverige

300 000

SLU


Euroforester masterprogram – studiestöd till studenter från Baltikum

990 000


2018/2019

Skriv tabellbeskrivning här

Organisation

Mottagare

Projektnamn

Beviljat belopp

SLU

Maartje Johanna Klapwijk

Risk of bark beetle damage in relation to forest management practice

1 990 011

SLU

Julia Jansson

Betesmönster hos klövdjur i flerartssystem

640 000

Skogforsk

Lars-Göran Stener

Kompletterande urval av vitala askar

216 240

Skogforsk

Johan Sonesson

Vägen in i skogen

1 051 200

SLU

Joachim Strengbom

Naturvårdsbränningar - hur når man bäst målen?

1 367 193

Skogforsk

Mats Berlin

Plantval Optimal. Bättre klimatanpassning av plantmaterial - från det globala till det lokala.

448187

SLU

Eva Lindberg

Nya skogskartor med trädslagsinformation från tidsserier av satellitdata

1 311 505

Skogforsk

Johan Kroon

Genetisk variation och förbättringspotential hos inhemsk ek

650 000

SLU

Johan Holmgren

Inventering av skogsbestånd med en kombination av mobila och flygburna sensorer

1 427 895

Skogforsk

Ulf Sikström

Miljöpåverkan av markberedning - vad vet vi idag och vad saknas?

535 826

SLU

Joakim Hjältén

Decadal effects of cost-neutral ecological restoration on biodiversity: a large-scale long-term experiment revisited

1 638 019

SLU (post­doktoralt bidrag)

Marcus Klaus

Reducing forestry related greenhouse gas emissions from stream ecosystems by smarter riparian buffer zones

1 996 902

SLU

Johnny de Jong

Fladdermössen i landskapet

216 000

SLU

Lena Gustafsson

Nyckelbiotopernas roll och nytta

597 024

SLU

Per Simonsson

Enskilda personer eller massrörelse - vad låg bakom det stora paradigmskiftet om naturhänsyn?

243 000

Föreningen Skogen

Rose-Marie Högberg

Kommunikationsplattformen Skogen i Skolan och SkogsSverige

150 000

Föreningen Skogen


Skogen i Skolans regionala verksamhet

150 000

2017/2018

Skriv tabellbeskrivning här

Organisation

Mottagare

Projektnamn

Beviljat belopp

Sveriges lantbruks­universitet (SLU)

Lars Kardell

Mad- och myrslåtter i dikt och verklighet

35 000

Skogforsk

Eva Ring

Hur påverkas bottenfaunan långsiktigt i små bäckar i produktionsskog av andelen lövträd i kantzonen – stöd för att skapa funktionella kantzoner

1 171 000

SLU

Stina Powell

Att sluta räkna kroppar – nya tankar för en jämställd skogssektor

1 628 000

Skogforsk

Johan Sonesson

Etablering av blandskog med ek, tall och björk

330 000

SLU

Håkan Tunón

Granboken – om den biologiska mångfalden knuten till granen

150 500

SLU

Johnny de Jong

Skogsbruk med hänsyn till habitatkvalitet för fladdermöss

990 000

Skogforsk

Nils Fahlvik

Hybridaspens produktion i södra Sverige

214 000

Skogforsk

Karin Hjelm

Från insekticider till mekaniska skydd mot snytbagge – vad händer med plantöverlevnaden?

798 000

Upplandsstiftelsen

Eva Arnemo

Ut med FINA – Folkhälsa i natur för alla

796 000

SLU

Marcus Hedblom

Skogars förmåga att reducera stress – betydelsen av skogstyp, fågelsång, lukt och biologisk mångfald

980 000

InNature West Handelsbolag

Gert Olsson

Möten med jättar – de stora träden berättar

232 000

Skogforsk

Helena Gålnander

Demonstrationsslinga med fokus på hållbart skogsbruk

400 000

Skogforsk

Erik Willén

Ajourhållning av skogliga laserskattningar med skördardata

681 000

Skogforsk

Karin Ågren

Hållbar utveckling genom varudeklaration av skogens produkter – ett steg mot gemensam LCA-metodik

706 000

SLU

Mari Jönsson

Den långsiktiga naturvårdsnyttan med hänsynsytor

1 198 000

SLU

Järvi Järveoja

Towards climate-responsible forestry: Assessing the greenhouse gas balances of drained and restored peatland forests in boreal Sweden

2 000 000

Skogsstyrelsen

Clas Fries

Skogsskötselserien: Nytt kapitel om virkesegenskaper

300 000

Lunds universitet

Ola Olsson

Har de senaste decenniernas naturvårdshänsyn i skogsbruket gynnat fåglar?

1 344 000

SLU

Anders Arnell

Interpretation och naturvägledning för skogssektorn – skogens besökare i centrum

678 000

SLU Alnarp

Urban Nilsson/Kristina Wallertz

Partnerskap Alnarp


Stiftelsen Rodatorpet

Göran Wemby

Bidrag till Stiftelsen Rodatorpets 200-års jubileum


Föreningen Skogen i Sverige Service AB

Anna Steinwall

Kommunikationsplattformen Skogen i Skolan och SkogsSverige
Skogen i Skolans regionala verksamhet


 

2016/2017

Skriv tabellbeskrivning här

Organisation

Mottagare

Projektnamn

Beviljat belopp

SLU

Matts Lindbladh

Samarbetsavtal Euroforester Masterprogram

1 000 000

SLU

Håkan Tunón

Tall – en bok om biologisk mångfald

40 000

Lunds universitet

Glenn Svensson

Feromonbaserad bekämpning av skadeinsekter i granfröplantager: optimering av SPLAT-metoden för parningsstörning av grankottvecklaren och grankottmottet

854 000

SLU

Johanna Lundström

Hur kan Blå målklassning integreras i den skogliga planeringen?

1 173 000

Skogsstyrelsen

Barbro Eriksson

Vi tar skogen till stan! SiS bidrag vid Skogens år på Universeum

160 000

Skogforsk

Johan Sonesson

Utveckling av prognoser för körskaderisk med hjälp av hydrologisk modellering

847 000

SLU

Jens Peter Skovsgaard

Sycamore for wood production

592 000

Umeå universitet

Anna Sténs

Är äganderätten hotad? En historisk jämförelse av gränserna för den privata äganderätten till skogsmark

1 070 000

SLU

Jonas Rönnberg

The true efficacy from practical stump treatments against Heterobasidion root rot in practice

1 028 000

SLU

Lena Gustafsson

Kunskapssyntes om nyckelbiotoper

295 000

SLU

Mats Jonsell

Födotillgång för vitryggig hackspett – vilka restaureringar ger bäst resultat?

533 000

Skogforsk

Björn Hannrup

Utveckling av den andra generationens system för automatiserad gallringsuppföljning

800 000

Stockholms universitet

Victor Johansson

Går gräset upp i rök? – Brandens effekt på vegetation och pollinerare

570 000

SLU

Urban Nilsson

Framtidens skogsskötsel i södra Sverige (FRAS)

2 250 000

SLU

Therese Löfroth

Brand för viltbete och biodiversitet? Långsiktiga ekologiska effekter av storskalig skogsbrand

1 026 000

SLU

Matts Lindbladh

Fågelfaunan i svensk barrskog för virkesproduktion – en vit fläck på kunskapskartan

393 000

SLU

Eliza Hasselquist

When do we ditch the ditch? A field test of the “DitchFlowTracker” to prioritize forest drainage ditch maintenance for sustainable forest management

426 000

Skogforsk

Jan Weslien

Naturhänsyn i praktiken – en interaktiv utbildning för skogsägare, tjänstemän och entreprenörer

595 000

SLU

Audrius Menkis

Ecology and conservation of red‑listed wood‑decay fungi of oak

550 000

Skogssällskapet Förvaltning AB/ Stiftelsen Skånska landskap


Naturen som arena för integration

900 000

Föreningen Skogen i Sverige Service AB

Anna Steinwall

Kommunikationsplattformen Skogen i Skolan och SkogsSverige
Skogen i Skolans regionala verksamhet


 

2015/2016

Skriv tabellbeskrivning här

Organisation

Mottagare

Projektnamn

Beviljat belopp

Skogforsk

Maria Iwarsson Wide/Örjan Grönlund

Kostnadseffektiv och hållbar skörd av skogsbränsle

100 000

SLU

Sara Holmgren

Kommunernas roll i och ansvar för skogspolitikens formulering, utformning och genomförande.

898 000

Stockholms universitet

Dennis Jonason

Systematisk bevarandeplanering för maximal natur och kulturvårdsnytta

881 000

SLU

Anders Lindhagen

Hur påverkas allmänhetens upplevelsevärde av hyggesfria skogsskötselsystem som används i tätortsnära skog?

1 269 000

SLU

Lars Drössler

Management and assessment of sufficient natural regeneration in mature forest stands

490 000

SLU

Michelle Cleary

Improvement of forest reproductive material for ash: characterizing the resistance against ash dieback (Askskottsjuka)

1 150 000

Skogforsk

Johan Sonesson

Realiserad genetisk vinst – beroende av ståndort, markberedningsmetod och röjningens utförande

1 778 000

SLU

Lars Östlund

Skogsbrukets glömda hjältar – kvinnors skogsarbete under industrialismen

1 367 000

SLU

Jörgen Rudolphi

Naturvärdesbedömning i skog – fungerar den verkligen?

1 291 000

SLU

Thomas Ranius

Vilken betydelse har skogliga impediment för den biologiska mångfalden?

1 021 000

SLU

Per–Erik Wikberg

Riskhantering i skoglig planering – förändrade förutsättningar med ett förändrat klimat

1 047 000

SLU

Mattias Larsson

Biodiversitetseffekter av naturvårdsskötsel och hänsyn i skogsbruket – feromonbaserad övervakning av skogsinsekter

390 000

SLU

Jörgen Wallerman

Storskalig och noggrann kartering av skogliga data från stereomatchade flygbilder med skördardata som markreferens

801 000

SLU

Jörg Brunet

Floran i våra ädellövsskogar – en bildguide om mångfald, skötsel och restaurering

200 000

Skogforsk

Lars Nylander

Skötselkunskap på stubben – ett "nytt" verktyg för hållbart skogsbrukande

300 000

Föreningen Hemslöjden i Kronobergs län

Magnus Eriksson

Från rot till barr

25 000

Universeum AB

Ramiro Fuentes

Skog till nytta för alla

450 000

Stiftelsen Svensk Våtmarksfond

Hans von Essen

Våtmarksprojekt och fågellivet – målbild och måluppfyllelse

450 000

Skogssällskapet Förvaltning AB

Anders J Larsson

Skogsvana och allemannsrätt på nysvenska

441 000

Föreningen Skogen i Sverige Service AB

Anna Steinwall

Kommunikationsplattformen Skogen i Skolan och SkogsSverige
Skogen i Skolans regionala verksamhet


 

2013/2014

Skriv tabellbeskrivning här

Organisation

Mottagare

Projektnamn

Bevilat belopp

SLU

Thomas Ranius

Kan naturhänsynen vid skogsavverkning göra större nytta om den anpassas efter länsstyrelsernas värdetrakter?

512 000

SLU

Lars Drössler

Analysis of natural regeneration data of existing experiments with selective felling

400 000

SLU

Johanna Witzell

Hantering av Phytophthora–skador i sydsvenska lövskogar

641 000

Skogforsk

Johan Sonesson

Skötselmodeller för kantzoner mot vatten – konsekvenser för virkesproduktion, ekonomi och beståndsstruktur

900 000

SLU

Anders Dahlberg

Metodik för samanalys av marksvampar på Markinventeringens och Riksskogstaxeringens provytor

500 000

Umeå Universitet

Therese Bjärstig

Hur kan skogens sociala värden bidra till en hållbar landsbygdsutveckling?

1 142 000

Skogforsk

Lars-Göran Sundblad

Kostnadsoptimering av beståndsanläggningskedjan

1 200 000

SLU

Göran Ståhl

Utveckling av en prototyp för dataassimilering inom skogsbruket

1 450 000

SLU

Tomas Lämås

Importrutin för data till Heurekasystemet för landskapsanalyser

477 000

SLU

Tobias Jeppsson

Effekten av tillförsel av död aspved på skalbaggspopulationer i ett landskapsperspektiv

480 000

SLU

Jörg Brunet

Långsiktiga vegetationsförändringar i Sveriges skogar – orsaker och konsekvenser för skogsskötsel

614 000

Enetjärn Natur AB

Anders Enetjärn

Habitat banking i Sverige – möjligheter och utmaningar med en ny marknad

950 000

Stiftelsen Skånska landskap

Stefan Olsson

Utveckling av metoder och teknik för den utomhuspedagogiska verksamheten 2014
Skogen i Skolans regionala verksamhet


 

2012/2013

Skriv tabellbeskrivning här

Organisation

Mottagare

Projektnamn

Beviljat belopp

SLU

Jan Stenlid

Askskottsjuka – Alternativ skötsel och säkrande av resistent odlingsmaterial

1 415 000

SLU

Niklas Björklund

Metyljasmonat – ett smart alternativ för att skydda plantor mot snytbaggar

974 000

SLU

Urban Nilsson

Möjligheter att skapa viltfoder i lövröjningar

1 240 000

SLU

Karin Öhman

Verktyg för att inkludera och aggregera olika intressenters värderingar i den skogliga planeringen

651 000

SLU

Thomas Ranius

Utveckling av hänsynsträd på hyggen

701 000

SLU

Kerstin Huss‑Danell

Kan degenererad skogsmark restaureras för att på nytt ge uthållig skogsproduktion?

325 000

SLU

Lars Lundin

Vattenkvalitét och utlakning vid storskalig skogsgödsling av ett helt avrinningsområde

506 000

SLU

Grzegorz Mikusinski

Långsiktig utveckling av svenska skogsreservat – en studie av skogens struktur, successions­hastighet och förekomst av biotiska indikatorer

496 000

SLU

Anneli Ågren

Utvärdering och vidareutveckling av verktygen för skoglig vattenplanering

608 000

SLU

Johnny Schimmel

Arboretum Norr sprider kunskap om våra träd

280 000

Linköpings universitet

Karl–Olof Bergman

Ta vara på kulturhistorien i skogen: gamla kartor kan ge nytt hänsynskoncept

1 206 000

Skogforsk

Johan Möller

Automatiserad gallringsuppföljning och beslutsstöd vid gallring baserat på nya produktionsdata från skördare

300 000

Future Forests

Annika Nordin

Future ForestsÖrjan Hill

Skogssällskapet & naturvården

150 000

Stiftelsen Skånska landskap

Stefan Olsson

Stiftelsen Skånska landskaps utomhus­pedagogiska verksamhet


Skogen i Skolan

Bengt Ek

Kommunikationsplattformen


Skogssällskapet Förvaltning AB


Skogsdagar och utomhuspedagogiska sammanhang2011/2012

Skriv tabellbeskrivning här

Organisation

Mottagare

Projektnamn

Beviljat belopp

SLU

Mari Jönsson

Nyckelbiotopernas betydelse för den biologiska mångfalden

1 572 000

SLU

Matts Lindbladh

Tillskapade högstubbar – vad har hänt efter tio år?

508 000

SLU

Ryan Sponseller

Effects of forest management on the biodiversity of headwater streams

405 000

SLU

Johan Holmgren

Flygburen laserskanning för bättre beslutsunderlag på enskilda fastigheter

2 042 000

SLU

Erik Valinger

Skötsel av olikåldrig tallskog

616 000

SLU

Dan Bergström

Beslutsstöd för produktion av biomassa och uttag av bioenergi i unga skogar

2 000 000

Skogforsk

Line Djupström

Hur bör naturhänsyn på och mellan hygget fördelas?

800 000

Skogsstyrelsen

Clas Fries

Ajourhållning av Skogsskötselserien


Stiftelsen Skånska Landskap

Stefan Olsson

Stiftelsen Skånska landskaps utomhuspedagogiska verksamhet


Föreningen Skogen

Bengt Ek

Skogen i Skolan: Nationella kansliets verksamhet


Skogssällskapet Förvaltning AB

Anders J Larsson

Skogsdagar och utomhuspedagogiska sammanhang


Skogssällskapet Förvaltning AB

Malin Sääf

Kunskapsuppbyggnad om offentligt ägda skogar


 

2010/2011

Skriv tabellbeskrivning här

Organisation

Mottagare

Projektnamn

Beviljat belopp

SLU

Ann Dolling

Skogens optimala karaktär och förvaltning m a p rehabiliterings­skog i kombination med virkesbruk

900 000

SLU

Annika M Felton

Nytt tillvägagångssätt att reducera betesskador i den svenska tall- och granskogen

1 790 000

SLU

Johan Fransson

Utveckling av skoglig kartering med automatiserad 3D-analys av digitala flygbilder

1 514 000

Skogforsk

Lars-Göran Sundblad

Inversmarkberedning under kontinuerlig framryckning

700 000

SLU

Lars Kardell

Bok: Ljungheden i Vrå socken och Skogssällskapet

115 000

Skogforsk

Lars Rytter

Kostnadseffektiv föryngring av poppel

627 000

SLU

Mattias Larsson

Målkonflikter inom skogsbrukets roll för hållbar produktion

460 000

SLU

Ulf Skyllberg

Bildning av metylkvicksilver i samband med slutavverkning av skog