Vi har gjort Sveriges skogar och skogsägare rikare sedan 1912. Våra erfarna rådgivare hjälper dig – oavsett om du vill maximera intäkter, jakt eller naturvärden.

Avslutat projekt

Röjning i täta naturliga föryngringar och sådder av tall

Dagens rekommendationer för röjning av täta tallföryngringar har en stor varians och har huvudsak tagits fram genom praktisk erfarenhet eftersom analys av långsiktiga experiment har varit sparsamt förekommande. Det finns dock möjlighet att analysera datamaterial från gamla försök för att bygga in vetenskap i kunskapen och rekommendationerna.

Betad tallplanta

Ungefär 25% av den årliga föryngringsarealen föryngras naturligt med främst tall. Det kan finnas olika motiv till att använda naturlig föryngring som föryngringsmetod. Men för att nå målupp­fyllelse måste i de allra flesta fall också röjningen anpassas till målet. Dagens röjningsrekom­menda­tioner i täta tallföryngringar bygger till stor del på praktisk erfarenhet och i mindre grad på vetenskapliga experiment.

Vi har nu tillgång till ett stort och unikt datamaterial i form av röjningsstudier som anlades under 60- och 70-talen av professor Sven-Olov Andersson. Målsättningen med denna studie är dels att konstruera ett antal olika tillväxtfunktioner för tallungskog som röjts på olika sätt och dels att använda dessa funktioner för att illustrera effekten av olika röjningsprogram på långsiktig tillväxt och produktion. De funktioner som skall konstrueras är dels funktioner för total volym och grundytetillväxt vid tidpunkten för första gallring, funktioner för de grövsta trädens diameter vid första gallring och tillväxtfunktioner för enskilda träd från röjning till första gallring. Tillväxtfunk­tionerna kommer att inkorporeras i Heurekasystemet så att de kan användas för analyser av långsiktiga effekter av röjningsstrategi.

Resultat från projektet kommer att ha en omedelbar praktisk nytta vid t.ex. diskussion om skörd av biomassa för energiändamål från stamtäta ungskogar.

Sammanfattning av projektets resultat

  • Resultaten tyder som väntat på att röjningsstyrkan har relativt stor inverkan på produktionen där röjning till 1000 stammar/ha sänker produktionen med ca 20 % jämfört med röjning till 3000 stammar/ha.
  • Analyserna visade att senare och svagare röjningar generellt ger ett sämre ekonomiskt nuvärde. Dock är det viktigt att väga ett sänkt nuvärde mot fördelar såsom minskad risk för viltbete som kan uppnås av en senare röjning.

Rapporter och publikationer

SlutrapportPDF

N. Fahlvik, Berglund M., Holmström H. & Nilsson U. (2017) Simulation of the long-term effects of different strategies for precommercial thinning in Pinus sylvestris. Scandinavian Journal of Forest Research, p. 1-10, DOI: 10.1080/02827581.2017.1383508. Kontakta Mattias Berglund för särtryck eller läs AbstractPDF.

Ämne: Skogsskötsel
Startår: 2014

Mattias Berglund

Forskare

Skogsskötselforskning

Vi bidrar till utveckling

Skogssällskapet är en av Sveriges största privata finansiärer av forskning och kunskapsutveckling om skog och naturvård.

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.