Avslutat projekt

Management and assessment of sufficient natural regeneration in mature forest stands

Syftet med studien är föryngringsforskning samt att få till samverkans­projekt i Skandinaviska skogsekosystem.

Projektbild

Projektet har två delar, ett forskningsprojekt rörande skogsskötsel och självföryngring i barrdominerad skog och ett samverkansprojekt i fyra kommunala skogar, där man vill minska mängden kalavverkningar (Göteborg, Linköping, Älmhult och Östersund). Skogs­förvaltarna i respektive område kommer att välja ut 1-2 demonstrationsbestånd där projektledaren instruerar förvaltaren och övrig personal hur man snabbt genomför en föryngringsinventering. Resultaten av sådan inventering kan användas för att identifiera de bestånd som har bäst chans till en lyckad föryngring.

I forskningsprojektet används föryngringsdata från långsiktiga fältförsök med minst 5 år dokumenterad utveckling av självföryngring. Först identifieras de faktorer som har störst betydelse för föryngringens utveckling (klimat, mark, ståndortsproduktivitet, bestånds­struktur inklusive befintliga föryngring och skötselåtgärder). Detta ger möjlighet att uppskatta täthet, trädslagsfördelningen och höjdfördelningen i det nya beståndet, vid följande avverkningsingrepp. Vi förväntar oss att vi kan stödja skogsförvaltarens beslut med sådana prognoser. Projektet kompletteras med en övning i att använda planeringsverktyget "Heureka beståndsvis" för prognoser av framtida skötsel och beståndsutveckling. Dessutom avser vi att genomföra en exkursion för intresserade skogsägare, förvaltare och tjänstemän.

Sammanfattning av projektets resultat

Target diameter cutting is an alternative method to harvest mature forest stands in southern Sweden. The created forest canopy gaps emulate natural disturbances and are important to initiate natural regeneration in multi-layered conifer-dominated forests. In the research project, a model was developed to estimate the development of natural regeneration in order to quantify the need for planting or not.

The project leader Lars Drößler stated at the end of the project: "In my opinion, natural regeneration potential is not the limiting factor in mixed conifer stands older than 90 years, but the skills of forest managers to assess future stand development and regeneration." To deal with such considerations professionally, an adequate regeneration survey that includes seedlings of all plant sizes is indispensable. During the project, practical workshops were carried out in different Swedish municipalities with forest practitioners to assess future stand development, income and regeneration. An introduction to various assessment tools when managing more heterogeneously structured stands can be found here.

Ämne: Skogsskötsel
Startår: 2016

Lars Drössler

Forskarassistent

Sydsvensk skogsvetenskap

  • Organisation Sveriges lantbruksuniversitet, Alnarp
  • Telefon 040-415167
  • Epostadress lars.drossler@slu.se

Vi bidrar till utveckling

Skogssällskapet är en av Sveriges största privata finansiärer av forskning och kunskapsutveckling om skog och naturvård.

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.