Biobränsle – en aktuell debatt om framtidens energi

Grothög längs skogsbilväg i Sundsvall 2017. Foto: Ulrika Lagerlöf/Skogssällskapet

Grenar och toppar kallas inom skogsbruket för GROT och är en restprodukt som ofta används till biobränsle. Foto: Ulrika Lagerlöf/Skogssällskapet

Är biobränsle del av omställningen till en klimat­smart energiförsörjning eller ett hot mot den biologiska mångfalden? Åsikterna går isär, och debatten är just nu mer aktuell än någonsin. Vi har pratat med Sofia Backéus från Trädbränsle­föreningen om hur de ser på frågan, vilka lagförslag som är på gång och biobränslets framtidsutsikter.

Vilka fördelar och nackdelar pratar man om, hur ser debatten ut?

Sofia Backéus. Foto: Press

Sofia Backéus. Foto: Press

– En fördel är att så länge man har ett skogsbruk som är i balans så är det klimatneutralt med biobränsle. Man tillför inte mer koldioxid till atmosfären utan cirkulerar koldioxid som redan finns i biomassan. Ytterligare en fördel, som är särskilt aktuell nu, är att det är ett inhemskt bränsle som gör att de europeiska länderna blir mindre beroende av import från andra länder. Vi kan använda bioenergi för att producera fjärrvärme och behöver därmed inte gå omvägen via el för att värma våra hus.

– En nackdel är att en del biomassa är dyr att transportera alltför långa sträckor, grotflis är till exempel fluffigt och tar mycket plats. Om vi skulle avverka för mycket eller ta ut skogsmaterial som vi inte får ta ut (enligt lag och certifiering) kan det vara negativt för biologisk mångfald och andra naturvärden. Det är där debatten ligger på Europanivå.

Varför är biobränsle ett så hett ämne just nu?

– Det är ett aktuellt ämne dels på grund av att vi har en klimatkris och måste koppla loss oss från de fossila bränslena. Det finns även en diskussion där miljörörelsen tycker att biobränslen inte är klimatneutrala. Att biobränsle som ämne är aktuellt just nu beror också på att förnybarhetsdirektivet håller på att revideras och förhandlas som en del av en ”European Green Deal”, eller EU:s gröna giv.

– EU:s gröna giv är en samling förslag till policyer och lagstiftningar som bland annat anger hur mycket förnybar energi vi ska ha i Europa. Det finns en oro från svenskt håll eftersom det finns ett förslag om att energi av primära skogsbränslen inte ska räknas som hållbar. Primära skogsbränslen är sådant som kommer direkt från skogen utan att passera en industri. I EU-texterna är det grenar, toppar, stubbar och brännved. Det här förslaget menar vi kan leda till att Sverige inte kan nå sina klimatmål. Slutförhandlingarna pågår och därför pågår just nu även stora kampanjer från båda sidor av debatten.

Vad tror du kommer hända med biobränslet i framtiden?

– Jag tror inte att vi kommer göra fler och andra saker med den. Dock finns det möjlighet i Sverige att öka uttaget av grot. Det kommer också att bli vanligare ed
koldioxidinfångning. Det innebär att man fångar in koldioxid från skorstenarna på värmeverk och industrier. Koldioxiden komprimeras sedan till en gas och pumpas ner i stora bergrum eller används till att göra produkter. På Lantmännens fabrik i Norrköping gör de till exempel kolsyra av koldioxiden som bildas i produktionen. Jag tror också att de traditionella massabruken kommer att göra mer än bara massa, till exempel textil, kemikalier och plast.

Text: Elsa Sjögren

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.