Skogssällskapet i Finland: Familjen Sohlberg får hjälp med helheten

Hela familjen Sohlberg: Sebastian, frun Janica och dotterna Svea, 5 år. Foto: Privat

Sebastian Sohlberg driver familjegården Malmgård Sjundeå på 650 ha sex mil väster om Helsingfors. Cirka 400 ha är odlingsmark, resten är skogsmark. Sedan 2015 tar han hjälp av Skogssällskapet med skötseln av fastigheten.

I Sebastioan Sohlbergs företagsgrupp ingår förutom familjegården Malmgård Sjundeå även Malmgård Maskinstation, ett entreprenadbolag och stödbolag till jordbruket, liksom senaste tillskottet Malmgård Riistasiemen, ett bolag som specialiserar sig på utveckling och försäljning av viltfrö.

Administration av bolagen är ett heltidsjobb och lite till. Det är ett av skälen till att Sebastian Sohlberg sedan 2015 tagit hjälp av Skogssällskapet. Tidigare har han anlitat skogsbolag och andra aktörer för skötseln av skogen men varit missnöjd med deras insatser.

– För dem kommer inte skogsägarens intressen i första hand, utan de ser först till sina egna, tillfälliga behov av olika sortiment till sin industri. Förståeligt i och för sig, säger Sebastian Sohlberg.

– För mig är Skogssällskapet inte en motpart utan mer ett opartiskt bollplank, och vårt samarbete handlar mer om synergi och strävan efter samsyn. Det är alltid mina intressen och önskemål som styr. När vi kombinerar det med deras erfarenheter och kunskaper – på många fler områden än bara skogsbruk och skogsskötsel – ja, då blir det riktigt bra.

Trivsel och viltnytta: Janica Wetterstein-Sohlberg plockar solrosor från viltåkern – en blandning som heter Fasan-Rapphöns Diana

Viltkorridorer och viltåkrar ger mat och skydd

Med Skogssällskapets hjälp bedriver Sebastian Sohlberg god viltvård utan att göra avkall på skogstillväxten och den ekonomiska avkastningen från skogen.

Några av de viltvårdsåtgärder bland många som genomförts på Malmgård Sjundeå är att utfodra klövviltet, att inte röja bort asp utan spara den som bete för älgen, liksom att behålla skärmar av sly och buskar i ängs- och åkerkanter. Därtill rationaliserar man jordbruket till gagn för viltet. Viltkorridorer och generösa viltåkrar bidrar med mat och skydd. Genom viltfröbolaget (se faktarutan nedan) har man kunnat anlägga flera spännande viltåkrar.

I Finland är det ofta jaktföreningar eller ivriga bönder som är jägare eller av andra skäl vill gynna mångfalden på gården som anlägger viltåkrar. I och med förgröningen – den term som används för positiv miljöpåverkan inom EU:s landsbygds-program – finns även goda ekonomiska förutsättningar för viltåkrar.

Förhandlingar med myndigheter kräver erfarenhet och kunskap

Malmgård Sjundeå har marker nära storstaden Esbo, inte långt från Helsingfors. På dessa marker har Esbo stad dragit en vattenledning och en  försörjningsledning för smutsvatten. Den tar i anspråk cirka 1,8 ha och har medfört sprängningar på ytterligare cirka 0,5 ha samt tillfälliga depåer för arbetet på flera hektar.

– Här har Skogssällskapets kunskap och erfarenhet från tidigare förhandlingar med myndigheter och andra i både Finland och Sverige varit till nytta. När vi förhandlat med stadens kluriga tjänstemän har det varit väldigt viktigt att veta vilka rättigheter och skyldigheter jag har som markägare.

Inte bara skogsbruk

Ett av Sebastian Sohlbergs mål är att skapa parklandskap runt huvudbyggnaden, som är i trä och från 1814. För det har han fått hjälp att upprätta en parkplan. Tanken är att göra en plan som kan förverkligas bit för bit under flera år, ja rentav under generationer.

– Nu har vi inlett arbetet runt huvudfastigheten. Men i planen ligger att efter hand skapa vackra miljöer även runt de bostäder som vi hyr ut. På den del av fastigheterna som redan ligger på planerat område kan vi komma att vidta skogsåtgärder med tanke på kommande
tomtavstyckningar.

Sådant, som intrångsförhandlingar och anläggning av parkmark, är tjänster som skogsbolagen inte kan eller vill erbjuda. Men hos Skogssällskapet finns både viljan och kompetensen, menar Sebastian Sohlberg.

– På det viset är Skogssällskapet annorlunda. Det handlar inte enbart om skogsbruk, utan också om jordbruk, bostadsskötsel och uthyrning av bostäder, om parkplanen, jakten, skönhetsvärdena och trivseln. Och framför allt om helhetsekonomin!

– Det helhetsgreppet tar ingen annan.

TEXT: Bosse Jönsson

Skogssällskapet i Finland

Sedan 2014 finns Skogssällskapet även i Finland. Vd där är Tomas Landers. Läs mer på de finska sidorna på webben Länk till annan webbplats..

Malmgård Sjundeå

Familjen Sohlberg driver  gården Malmgård Sjundeå, Sjundeå Maskinstation AB, ett serviceföretag för jordbrukare, småföretagare och entreprenörer, och Malmgård Riistasiemen Viltfrö AB, ett företag med nästan 30 års erfarenhet av jordbruks- och fröhandel, både nationellt och internationellt.t

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.