Certifieringen hjälper syskonen staka ut en hållbar riktning i skogsbruket

Boel Andersson Gäres dotter Hanna Hägg med maken Micke och barnen Viola, Linnéa och Rasmus älskar alla att vistas i blåbärsskogen som nu brukas hyggesfritt. Foto: Privat

Boel Andersson Gäres dotter Hanna Hägg med maken Micke och barnen Viola, Linnéa och Rasmus älskar alla att vistas i blåbärsskogen som nu brukas hyggesfritt. Foto: Privat

Drivkraften att stå upp för ett hållbart skogsbruk där ekologiska, sociala och ekonomiska värden går hand i hand gjorde certifieringen till ett naturligt val för syskonen Andersson. Med hjälp av FSC:s kriterier och stor lokal hänsyn styr de sin fastighet i en grön riktning med klimatet och kommande generationer i åtanke.

Boel Andersson Gäre

Boel Andersson Gäre

Boel Andersson Gäre äger tillsammans med sina syskon Lars och Mats Andersson en skogsfastighet på 300 hektar i Applaryd, norr om Orrefors i Småland. Här finns barrblandskog, timmerställningar av tall, blåbärsmarker, hävdade betesmarker och många andra vackra platser för friluftsliv och umgänge. Att bruka skogen hållbart med hänsyn till biologisk mångfald och sociala och estetiska värden är viktigt för syskonen, och förra året certifierade de sin fastighet enligt både FSC och PEFC.

– Vi ärvde gården från vår morfar på 60-talet och försöker, liksom tidigare generationer, att sköta marken med respekt för djur, natur och skogens skönhet.
Här finns gott om ek, asp och lind som vi månar om, dels för att det gör skogen ljusare, mer varierad och intressant, och dels för att det gynnar djurlivet att ha mycket lövträd. I och med vårt intresse för naturvård kändes det helt naturligt att ta steget och certifiera vår fastighet – det är ju enligt de principerna vi alltid har skött vår skog, säger Boel Andersson Gäre.

Något som de har tittat extra mycket på är hur de kan avsätta sin blåbärsskog
till kontinuitetsskogsbruk istället för att avverka. Det här arbetet har gjorts i nära
samarbete med Skogssällskapet och med FSC:s kriterier som vägledning.

– Vi har en fantastisk blåbärsskog på mellan sex och sju hektar som är avverkningsmogen, men vi vill inte hugga ner den. Här har vi varit mycket som barn och plockat blåbär, sedan tillsammans med våra barn och barnbarn. Den är viktig inte bara för oss, utan för folk i hela kommunen. Vi mötte en kvinna som berättade att hon åkt dit i 40 år för att plocka blåbär, det är häftigt! Tillsammans med Skogssällskapet har vi utarbetat en strategi för att bruka den delen av skogen hyggesfritt, säger Boel Andersson Gäre och fortsätter:

– I detta arbete har det varit viktigt att balansera ekonomiska och sociala värden,
och där har vi fått bra hjälp av Skogssällskapet som löpande följer upp vår skogsbruksplan och ser till att den följer certifieringskraven. För oss som inte arbetar med skog på heltid är det ovärderligt att få professionell hjälp och rådgivning kring både små och stora frågor om vad certifieringen innebär för just vårt skogsbruk. Det känns väldigt tryggt att ha Skogssällskapet som partner.

Även om syskonen Andersson skött skogen som om den vore certifierad även
innan kände de att det fanns flera fördelar med att ingå i en certifiering på riktigt,
inte minst för att ta ställning och skapa opinion för ett hållbart och ansvarsfullt
skogsbruk.

– Debatten om skogens roll i att klara klimatutmaningen är väldigt intressant,
och för oss känns det viktigt att vara med och sätta fokus på de här frågorna. Dels
individuellt genom att ta ansvar och leva upp till certifieringens krav, dels kollektivt genom att vara en del av Skogssällskapet som ju jobbar aktivt med certifiering och kan skapa opinion kring dessa frågor.

Boel Andersson Gäre tar upp kritiken mot FSC som blossat upp i samband med
en granskning som visar att flera skogsbolag bryter mot certifieringskraven – men
ändå får behålla sin certifiering.

– FSC är ett bra verktyg, men det är viktigt att det inte bara blir en symbolisk handling. Certifieringen måste göra skillnad, och det gör den om den sköts på rätt sätt. Här har alla ett ansvar att leva som man lär, både mindre skogsägare och framförallt de stora skogsbolagen som äger en stor del av Sveriges skogar och som därmed påverkar många människor.

Boel Andersson Gäre i ängsladan vid en av fastighetens skogsvägar – ett populärt utflyktsmål för korvgrillning. Foto: Privat

Boel Andersson Gäre i ängsladan vid en av fastighetens skogsvägar – ett populärt utflyktsmål för korvgrillning. Foto: Privat

Boel Andersson Gäre menar att en certifiering gör att man får en tydligare riktning i skogsbruket – certifieringen blir något att luta sig mot och förhålla sig till i många vägval kring skogen.

– Vill man jobba för en hållbar utveckling i skogen kan man få stor vägledning av certifieringens kriterier och riktlinjer. Man får en riktning i verksamheten och kan mer systematiskt jobba för att få till balansen mellan natur/klimat, biologisk mångfald, rekreation och ekonomi. Vår förhoppning är att fler ska vilja certifiera sig för att få till denna balans i stor skala. Det tror jag är viktigt inför framtiden – för individen, industrin, landet i stort och framförallt för kommande generationer.

Skulle du rekommendera andra skogsägare att certifiera sig?

– Ja, det skulle jag. Att certifiera sig är att ta ställning för en god balans mellan ekologiska, sociala och ekonomiska faktorer i skogsbruket. Man sätter press på samhället och visar att ett hållbart brukande av skogen är viktigt för att klara framtidens hållbarhetsutmaningar. Certifieringen ger stöd och riktning i den dagliga skogsverksamheten – dessutom finns det ekonomiska incitament med till exempel högre ersättning för certifierat virke.

Text: Therese Johansson

3 frågor till Harald Josephson, skogsförvaltare på Skogssällskapet och den som förvaltar syskonen Anderssons fastighet i Applaryd

Harald Josephsson, skogsförvaltare, Kalmar

Harald Josephsson

Vad innebär det att certi­fiera sig genom Skogssällskapet?

– Det innebär att skogsägaren förbinder sig att bedriva sitt skogsbruk på ett ansvarsfullt sätt i enlighet med kriterierna i respektive certifieringssystems skogsbruksstandard. Vi på Skogssällskapet innehar ett gruppcertifikat vilket innebär att vi sköter certifieringsprocessen åt den enskilde skogsägaren och svarar gentemot våra certifierare att standarden följs.

Hur kan ett år som certifierad se ut?

– Initialt upprättar vi en skogsbruksplan om en sådan inte redan finns – en så kallad grön plan. Vi går igenom en checklista för att se att certifieringskriterierna uppfylls, till exempel att målen för skogsskötsel och naturvård efterlevs och att entreprenörer har rätt utbildning och avtal enligt kraven. Första året genomför vi en fältkontroll där vi tittar på nyligen genomförda åtgärder och jämför med befintlig skogsbruksplan. Checklistorna bockas av och om det är något som måste åtgärdas ser vi till att det blir gjort. Externa revisioner sker hos slumpmässigt utvalda markägare en gång om året, oftast på vårkanten, för att se hur certifieringen efterlevs på fastigheten. Generellt tar vi hand om allt det administrativa och all dokumentation för att göra det så enkelt som möjligt
för kunderna.

Vilka är de viktigaste incitamenten för att certifiera sig?

– En certifiering bidrar till högre naturvärden och är en allt viktigare förutsättning för försäljning av virke då många sågverk idag efterfrågar certifierad råvara. Dessutom får man i stora delar av landet bättre betalt för certifierat virke. Hållbarhetsfrågan hamnar mer och mer i fokus i samhället och konsumenter efterfrågar i allt högre grad produkter från skogar som sköts hållbart och långsiktigt. Att vara certifierad ger en garanti och trovärdighet som gynnar både skogsägaren och skogsindustrin.

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.