Lilla EU-skolan: Så tycker partierna i skogsfrågorna

Skog och EU-flagga. Foto: Matilda Holmqvist

Skogssällskapet skickade ut en enkät till de fem toppkandidaterna från varje parti inför EU-valet. Så här svarade de!

Om undersökningen:

Enkäten skickades ut under våren 2024 till de fem toppkandidaterna från varje parti. Totalt var det 17 av de 40 kandidaterna (42,5 %) som svarade på frågorna.

I enkäten ställde vi tre frågor om EU:s skogspolitik:

 1. Anser du att EU:s nuvarande skogspolitik till största del är gynnsam eller skadlig för förvaltningen av Sveriges skogar?
 2. Anser du att inriktningen för EU:s nuvarande skogsstrategi borde ligga fast eller reformeras?
 3. Vilken skogspolitisk fråga bör prioriteras inom EU under kommande mandatperiod?

Så här svarade kandidaterna:

Är EU-politiken skadlig eller gynnsam?

 • Kandidaterna från M, KD, SD och C anser att den nuvarande politiken är skadlig för Sveriges skogar.
 • Kandidaterna från V, S, MP och L anser att den nuvarande politiken är gynnsam för Sveriges skogar.

Bör EU:s skogsstrategi reformeras?

 • Kandidaterna från M, KD, SD och C vill reformera EU:s nuvarande skogsstrategi och göra den mindre strikt.
 • Kandidaterna från MP, S, V och L vill att EU:s skogsstrategi ska ligga fast.
 • En kandidat från V vill reformera strategin och göra den mer strikt.

Vilka bör vara mandatperiodens skogspolitiska prioriteringar?

 • Den fråga som flest kandidater vill prioritera inom skogspolitiken är biomaterial och bioekonomi. 7 av 17 kandidater, 41 procent, tycker att det bör vara en prioriterad fråga inom EU under nästa mandatperiod.
 • Utöver det lyfts artskydd och biologisk mångfald, skogen som kolsänka samt ersättnings- och intrångsfrågor som viktiga områden. Flera kandidater understryker behovet av att ta ett helhetsgrepp om skogsfrågorna.

Sammanfattning av respektive partis svar:

Moderaterna

 • Moderaternas kandidater anser att EU:s skogspolitik är skadlig för förvaltningen av Sveriges skogar, eftersom den inte tar hänsyn till äganderätten och missar skogsnäringens bidrag till gröna omställningen.
 • Moderaterna vill göra skogsstrategin inom EU mindre strikt och tycker att frågor som rör biomaterial och bioekonomi bör vara prioriterade.

Kristdemokraterna

 • Kristdemokraternas kandidater anser att EU:s skogspolitik är skadlig för förvaltningen av Sveriges skogar och att det inte finns tillräcklig förståelse för den roll som ett hållbart och aktivt skogsbruk har i den gröna omställningen. Man anser att skogspolitiken är en nationell kompetens.
 • Kristdemokraterna vill göra skogsstrategin inom EU mindre strikt. Flera kandidater tycker att frågor som rör biomaterial och bioekonomi bör vara prioriterade. Man understryker också att skogsfrågorna måste hanteras mindre i stuprör, med mer fokus på synergier mellan olika åtgärder.

Liberalerna

 • Liberalernas kandidater anser att EU:s skogspolitik är gynnsam för förvaltningen av Sveriges skogar, och att det är naturligt att skogliga frågor hanteras på europeisk nivå. Man lyfter dock att Sverige behöver bli bättre på att driva på för att svenska förhållanden återspeglas i lagstiftningen.
 • Liberalerna vill att inriktningen för EU:s skogsstrategi ska ligga fast eftersom den värnar EU:s skogar och tycker att frågor som rör artskydd och biologisk mångfald bör vara prioriterade.

Sverigedemokraterna

 • Sverigedemokraternas kandidater anser att EU:s skogspolitik är skadlig för förvaltningen av Sveriges skogar.
 • Sverigedemokraterna vill göra skogsstrategin inom EU mindre strikt och tycker bland annat att ersättnings- och intrångsfrågor bör vara prioriterade.

Centerpartiet

 • Centerpartiets kandidater anser att EU:s skogspolitik är skadlig för förvaltningen av Sveriges skogar. Man tycker att det svenska skogsbruket bestraffas av diverse EU-regler på klimat och miljöområdet.
 • Centerpartiet vill göra skogsstrategin inom EU mindre strikt och tycker att frågor som rör biomaterial och bioekonomi bör vara prioriterade. Man lyfter också att ett hållbart skogsbruk är nödvändigt för att klara klimatmålen, bland annat genom att produktion av drivmedel.

Socialdemokraterna

 • Socialdemokraternas kandidater anser att EU:s skogspolitik är gynnsam för förvaltningen av Sveriges skogar. Man anser att skogsstrategin är viktig för att åstadkomma samstämmighet, även om skogspolitiken ska fortsätta vara en nationell kompetens.
 • Socialdemokraterna vill att inriktningen för EU:s skogsstrategi ska ligga fast och tycker bland annat att frågor som rör träbyggande, bioprodukter, skogen som kolsänka och biologisk mångfald bör prioriteras.

Miljöpartiet

 • Miljöpartiets kandidater anser att EU:s skogspolitik är gynnsam för förvaltningen av Sveriges skogar och att det har tagits viktiga steg under mandatperioden för att se till fler värden än resursutvinning.
 • Miljöpartiet vill att inriktningen för EU:s skogsstrategi ska ligga fast och tycker bland annat att frågor som bidrar till att göra det lönsamt för skogsbrukare att bevara biologisk mångfald och kolsänkor bör vara prioriterade.

Vänsterpartiet

 • Vänsterpartiets kandidater anser att EU:s skogspolitik är gynnsam för förvaltningen av Sveriges skogar. Man tycker att Sverige ska utforma sin egen skogspolitik, men att det ska ske inom ramen för våra EU-åtaganden kring biologisk mångfald och klimat.
 • Inom Vänsterpartiet finns både kandidater som vill att EU:s skogsstrategi ska bli mer strikt, och kandidater som vill att den nuvarande inriktningen ska ligga fast. Man tycker att frågor som rör artskydd och biologisk mångfald samt skogen som kolsänka bör vara prioriterade.

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.