Aha i Sorsele

Sol över Aha.

En spegelbild över Aha. Foto: David Israelsson

Ahafastigheten är vårt nordligaste innehav och den köptes in 2012 för att etablera Skogssäll­skapet i Sorseleområdet.

Hur ser det ut i en stubbe

Torraka sedd inifrån. Foto: D Israelsson

Kortfakta om fastigheten

Skog

Aha har en total landareal om ca 1050 ha varav 650 ha är produktiv skogsmark och ca 230 ha består av vatten. Fastigheten är belägen i Sorsele kommun ca 2 mil söder om Sorsele tätort. Fastigheten ingår i ett sjösystem med flera sjöar och har framförallt stora rekreationsvärden. Tillväxten på fastigheten är god. Skogen domineras av unga och medelålders tallbestånd på ståndorter som är relativt goda för området.

Inom en överskådlig framtid kommer skötseln på Aha framförallt att präglas av gallringar och ungskogsröjningar. En utmaning för skötseln på fastigheten är älgbetesskador som bitvis är mycket allvarliga på den unga tallskogen.

Naturvärden

Fastighetens pärla är Gargån som rinner i den södra delen. Här är det viktigt att ta särskild hänsyn till kantzonen mot ån. Skogen längs ån är idag drygt 100 år gammal och är talldominerad med ett stort inslag av björk. Den del av fastigheten som inte är avsedd för virkesproduktion består av rika myrmarker och i anslutning till vattendragen finns bland annat svampar och lavar som kräver mycket fuktighet. Här finns också tallsumpskogar och hackspettsbiotoper. Vattenområdet ingår i natura 2000.

För besökaren

Med sitt fantastiska sjösystem erbjuder Aha en naturupplevelse utöver det vanliga. En naturstig löper längs med åar och sjöar genom hela fastigheten. 

Fastigheten karaktäriseras av mycket vatten och det finns fina möjligheter till fiske. Inte minst finns en fin sträcka av Gargån som är avsatt för enbart flugfiske och där du kan få en riktig trevlig naturupplevelse.

Skogssällskapet välkomnar besökare på innehavet inom ramen för allemansrätten och särskilda överenskommelser.

Utveckling

Förutom att bedriva konventionell skogsskötsel och bevaka utvecklingen av våra ungskogar vill vi under de närmsta åren titta på hur vi ytterligare kan utveckla naturvärdena på fastigheten. Brand har historiskt varit viktig i den naturliga dynamiken och vi kommer att försöka hitta lämpliga områden där naturvårdsbränning kan utföras.

Karta över fastigheten i Google Maps

Se en karta över fastigheten i helskärmsläge här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Johanna Abrahamsson

Johanna Abrahamsson

Fakta om Aha

  • Areal: 1050 hektar, varav 650 hektar skogsmark.
  • Kommun: Sorsele
  • I Skogssällskapets ägo sedan: ​År 2012
  • Förvaltas av: Johanna Abrahamsson, +46 90 12 00 05, johanna.abrahamsson@skogssallskapet.se