Vi har gjort Sveriges skogar och skogsägare rikare sedan 1912. Våra erfarna rådgivare hjälper dig – oavsett om du vill maximera intäkter, jakt eller naturvärden.

Delade meningar om utredning av skogsvårdslagen

Foto: Shutterstock

Den 15 oktober överlämnades utredningen om en översyn av vissa delar av skogsvårdslagen till regeringen. Reaktionerna har varit splittrade.

Det var i november 2015 som regeringen beslutade att se över skogsvårdslagen. Uppdraget har bland annat varit att se över vem eller vilka som ska ha ansvar att fullgöra skyldigheter enligt skogsvårdslagstiftningen.

Ytterligare en del i uppdraget var att se över om miljöorganisationer ska ha rätt att överklaga beslut om avverkningar, detta mot bakgrund av Århuskonventionen (FN:s konvention om tillgång till information, allmänhetens deltagande i beslutsprocesser och tillgång till rättslig prövning i miljöfrågor).

Utredningen föreslår bland annat att straffbestämmelserna för utebliven avverkningsanmälan ska tas bort. I stället ska en sanktionsavgift kunna tas ut från markägaren om anmälningspliktiga åtgärder påbörjas utan att Skogsstyrelsen underrättats.

Utredningen gör också bedömningen att miljöorganisationer ska ha rätt att överklaga beslut om till exempel planerade avverkningar.

Reaktionerna på utredningen har varit delade. Tidigare landsbygdsminister Eskil Erlandsson säger till ATL att förslaget om överklaganderätt ger mer krångel och högre kostnader för alla.

– Dessutom har vi i Sverige en kutym att det allmänna företräds av myndigheter eller kommuner, inte av olika löst sammansatta organisationer, säger han till ATL.

Naturskyddsföreningen har också reagerat på utredningen. På sin hemsida skriver de bland annat att ”den utredning som nu har lämnats till regeringen varken skärper eller preciserar skogsvårdslagstiftningen för en ökad miljöhänsyn, därför uppfyller den inte regeringens ambitioner för skogspolitiken i detta hänseende.”

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.